Kako izgleda rozenkrojcerski duhovni put?

Na duhovnom putu Ružinog Krsta kandidat prolazi kroz mnoga vrata. Pre svih zapisano je: Spoznaj sebe! Ko otvori svoje srce za svetlo gnoze, odlučno ide putem koji vodi od samospoznaje do potpunog preobražaja života.

U Lectorium Rosicrucianumu (LRC) nalaze se oni koji u sebi osećaju čežnju za duhovnim preobražajem, za znanjem i iskustvom univerzalnih misterija – i za praktičnim unutrašnjem putem koji daje njihovim životima nešto što je trajno. Učenici LRC-a su ljudi koji pripadaju svim rasama, profesijama i socijalnim nivoima – muškarci i žene koji tragaju za duhovnim Svetlom.

LRC je gnostička duhovna škola. Na putu inicijacije, Gnoza – shvaćena kao spoznaja Boga – obznanjuje se direktno kao Svetlo i snaga. LRC je duhovna škola jer njen cilj nije kultura ličnosti, i ne samo razvoj duše, već „alhemijsko venčanje“ novorođene duše s božanskim duhom.

Cilj je povezivanje obnovljene čovekove duše sa istinskim Božijim duhom, koji je skriven u čoveku kao seme – kao obećanje. Učenici Lectorium Rosicrucianuma usmeravaju svoj život na taj cilj povezivanja uma sa klicom duha u njihovom unutrašnjem biću. To je povezano sa unutrašnjom čežnjom za prosvetljenjem i iskustvom njegovom snagom. U praksi, važno je da naučiti da se prepozna glas duše i duha iznutra i slediti ga, korak po korak, u svakodnevnom životu.

h2. Početak samoispitivanja

Ovaj put počinje dubokim samoispitivanjem i upoznavanjem sebe, što vodi sve većem razumevanju neizbežnih lekcija u životu. Taj proces se doživljava individualno i istovremeno ostvaruje u grupi srodnih duša.

Duhovni grupni rad je pravi metod rozenkrojcerskog puta za modernog, individualizovanog čoveka. Božanska duša je jedno sa svim ostalim dušama. Jedinstvo, ljubav i povezivanje je osnovna priroda duše. Zato je cilj Rozenkrojcera da se sastaju i rade zajedno na nivou duše. Učiti da se dođe u kontakt sa svojom dušom znači učiti da se dođe u kontakt i ujediniti se sa drugim dušama. To se može ostvariti i doživeti u polju snage duhovne škole.

„Ruža“ se ne može zadovoljiti ničim na ovom svetu

Seme božanskog duha se nalazi u čovekovom srcu. To je misteriozna „Ruža“ Rozenkrojcera, iz koje se prima snaga za koračanje putem. Snaga ruže se u početku doživljava kao nezasita žudnja za nečim što nije od ovog sveta i koja nikad ne može biti zadovoljena nečim iz ovog sveta. Napredovanjem na putu, iz ruže raste unutrašnji duhovni prostor u kojem tišina, Svetlo i spoznaja Boga (gnoza) mogu biti doživljeni. To prožima celo biće snagom ljubavi i mudrosti i vodi ka dinamičnom razvoju.

Glavni fokus životnih promena

Jednom, kada je svest o večnoj duši rođena u čoveku, on zna da je jedno sa dušama svih ljudskih bića, na osnovu svoje Iskre Duha. Za probuđenu duševnu svest, to je jednostavna, konkretna realnost. Što je više osoba svesna ove veze, utoliko više potrebe, problemi i prepreke u njenom svakodnevnom životu mogu biti potisnute u pozadinu. To se dešava usled postepene promene u fokusu svesti te osobe: Duša se povezuje sa Svetlošću i usled toga postaje oslobođena problema, strahova i sebičnosti.

Takva osoba postaje stanovnik oba sveta: Stoji u žiži prolaznog materijalnog sveta, ali je iznutra slobodna, jer diše u polju univerzalnog duhovnog života. Kao ljudski mikrokosmos, kompletno univerzalno biće, ona i dolazi iz tog polja, a sada opet oseća tu vezu, uz pomoć svoje oslobođene svesti. Ona je sinhronizovana sa “strujom žive vode”, duhovnom pranom nove ere.

Prosvetljenje nije cilj, već stanje

Za Rozenkrojcera, prosvetljena svest nije cilj sama po sebi, već potreba za aktivnim životom u službi sveta i čovečanstva. Rozenkrojcer ne živi u osamljenosti, već stoji u samom središtu života. On vidi svet i njegovu životnu misiju iz druge perspektive i postavlja sebi drugačije prioritete. On pita svoje srce: Šta podržava razvoj duše i duha, a šta ga sprečava?

h2. Svesnost je esencijalna

Odgovor dolazi kao konkretno životno iskustvo. Da bi se išlo putem, važno je biti na oprezu i potpuno svestan, kako bi se neometano pratili unutrašnji procesi, sa potpunom pažnjom i u najvećoj mogućoj meri. Zbog toga, Rozenkrojcer se suzdržava od alkohola, nikotina i droga. Takođe, njegovo poštovanje svih živih bića je razlog zašto bira vegetarijanski način ishrane.

Drugi ključni aspekt je da se ne ostane u domenu kontemplacije, već da unutrašnje znanje unese u svakodnevni život, koji je inspirisan duhom-dušom. Šta to precizno znači je veoma individualno i mora biti istraženo od strane svakog učenika u njegovom vlastitom životu, svaki dan, u jednom kontinualnom procesu.

Hramske službe za učenike i interesente se dešavaju u centarskim gradovima Lectorium-a. Učenici LRC se takođe redovno sastaju na vikend konferencijama i nekom od većih konferencijskih lokacija LRC.